Przeskocz do treści

Opublikowano

Tajemnica wiary

Cztery zasad luteranizmu

Adam - Chrystus

Albert Schweitzer − teolog, lekarz, filozof i muzykolog

Autorytet Pisma Świętego

Biblijne fundamenty ewangelickiej etyki społecznej

Biskup Jan Szeruda jako biblista i nauczyciel akademicki

Bóg, Chrystus, Duch Święty w teologicznej refleksji ks. Marcina Lutra

Być Chrystusem dla bliźniego

Chrystus we współczesnej teologii protestanckiej

Deus absconditus w teologicznej refleksji Marcina Lutra

Duch Święty według Ewangelii św. Jana

Duch Święty w trynitarno-soteriologiczno-eklezjologicznej perspektywie

Teologiczne dziedzictwo luteranizmu

Eschatologia Listu do Hebrajczyków

Refleksja nad hebrajską mądrością

III artykuł Wyznania augsburskiego w świetle reformacyjnego kazania

Ikona Boga ukrytego

Jedność Kościoła według apostoła Pawła

Jezus – Chrystus – Boży Syn – Zbawiciel

Korzenie Reformacji i jej droga ku przyszłości  pomiędzy Prawdą a polityką

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Ks. Marcin Luter - człowiek, który umarł dla świata, a ożył dla ewangelii

Mądrość krzyża według apostoła Pawła

Miłosierdzie - miłość - łaska

Mistrz i Uczeń antropologicznego pesymizmu

Naśladowanie według Listu Klemensa Rzymskiego

Pochylając się nad Dekalogiem

Refleksja po podpisaniu Wspólnego...

Refleksja nad cierpieniem i śmiercią Jezusa

Słowo Boga i słowo o Bogu

Teologia inkarnacji w najstarszych wyznaniach wiary

Teologia krzyża ks. M. Lutra

Teologiczno-pobożnościowe tradycje w luteranizmie

Biblia Lutra światłem  na drodze Kościoła Reformacji

Nasza Pascha

Tożsamość teologii luterańskiej

U źródeł pedagogiki ewangelickiej

Wcielenie Syna Bożego - refleksja antropologiczno-kosmologiczna

Wiara czynna w miłości

Z Boga i w Bogu dla rodziny, bliźniego...

Zmartwychwstanie Jezusa

Praca jako powołanie w Starym Testamencie

Przykazanie czci ojca i matki

Księga psalmów śpiewnikiem ludu Bożego

Człowiek w rodzinie według Starego Testamentu

Bóg - stworzenie - przyroda - człowiek

Protologia a ekologia

Zstąpił do piekieł

Refleksje z okazji 500. Rocznicy Reformacji 

Chrzest Jezusa w Jordanie

Interpretacja psalmów złożeczących

Geragogika

POWOŁANIE LUDU BOŻEGO

PISMO W ŻYCIU KOŚCIOŁA

MODLITWA ‒ ZNAK NASZEJ WIARY

W poszukiwaniu rozumienia wiary w zmartwychwstanie Jezusa

Opublikowano

Wprowadzenie

Geneza Wyznania augsburskiego.

O Bogu

O grzechu pierworodnym

O Chrystusie

O usprawiedliwieniu

O posłudze kościelnej

O nowym posłuszeństwie

O Kościele

Wprowadzenie do kościelnej nauki o sakramentach

O chrzcie

O Wieczerzy Pańskiej

O spowiedzi

O pokucie

O przyjmowaniu sakramentówhttps://zywateologia.escobb.pl/wp-content/uploads/2024/06/13.-O-przyjmowaniu-sakramentow.pdf